Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10

    Tanja Kesić
    Marija Jakeljić

UTJECAJ DETERMINIRAJUĆIH ČIMBENIKA NA IMIDŽ TURISTIČKE DESTINACIJE

Izvorni znanstveni članak

Imidž turističke destinacije koncept je od univerzalne važnosti ukoliko turistička destinacija želi biti konkurentna na lokalnom ili globalnom tržištu. Stoga je svrha ovog rada utvrditi i testirati determinirajuće čimbenike imidža grada Splita kao turističke destinacije na uzorku inozemnih turista. Za postizanje ove svrhe koristilo se postojećim kompleksnim modelom koji je prilagođen specifičnostima istraživane destinacije. Klasična obilježja destinacije poput zanimljivih atrakcija, kvalitetne infrastrukture, educiranog osoblja ili srdačnih domaćina, više nisu dovoljna da bi se osiguralo uspješno pozicioniranje na turističkom tržištu. Stoga se koristi koncept destinacijskog imidža kako bi se destinacije diferencirale i zauzele jedinstvenu poziciju u svijesti potrošača te osigurale zadovoljstvo posjetom i lojalnost turističkoj destinaciji. U ovom je radu testiran model koji je preuzet iz literature (Baloglu i McCleary, 2009., te Beerli i Martin, 2004.), a u osnovi polazi od onih informacijsko-komunikacijskih, demografskih i motivacijskih čimbenika koji utječu na kognitivne i afektivne komponente imidža kao i na ukupni imidž destinacije.

imidž turističke destinacije; determinirajući čimbenici imidža turističke destinacije; imidž grada Splita kao turističke destinacije

Puni tekst: pdf (337 KB), Hrvatski, Str. 486 - 517