Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2013. ::: Vol.64 No. 02

    Najla Podrug
    Nevena Gauta

KOMPARATIVNA ANALIZA STILOVA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA IZMEĐU HRVATSKE I SAD-A

Prethodno priopćenje

Promatrajući pregovaranje i upravljanje konfliktima kao svakodnevnu pojavu poslovnog života, ovim empirijskim istraživanjem, provedenim među pripadnicima dvaju u potpunosti različita kulturološka svijeta Hrvatske i SAD-a, moguće je ustanoviti kako je nacionalna kultura zaista jedan od faktora koji uvjetuje razlike u ponašanju prilikom upravljanja konfliktima. Pregovarač iz individualističkog društva koncentriraniji je na čuvanje individualnih prava i svojstava, te u većoj mjeri koristi suradnju i dominaciju kao stil upravljanja konfliktom, dok je onaj iz kolektivističkog društva orijentiran na održavanje odnosa, te u većoj mjeri primjenjuje prilagođavanje. Spol kao individualna karakteristika također uvjetuje odabir stila upravljanja konfliktima, pri čemu su pripadnici muškog spola skloniji dominaciji i suradnji, a žene kompromisu, prilagođavanju i izbjegavanju.

pregovaranje; upravljanje konfliktom; kulturološke razlike; Hrvatska; SAD

Puni tekst: pdf (250 KB), Hrvatski, Str. 123 - 142