Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2006. ::: Vol.57 No.11

    Paško Anić Antić
    Hrvoje Volarević
    Mario Varović

UTJECAJ METODA VREDNOVANJA ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU NA FINANCIJSKI I POREZNI POLOŽAJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA PREMA MRS 40

Stručni rad

Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 40 primjenjuje se od 1. siječnja godine 2005., a odnosi se na priznavanje, mjerenje i prikazivanje onoga dijela dugotrajne materijalne imovine koji se drži s namjerom najma ili povećanja kapitala. MRS 40 definira takvu imovinu kao investicijsku imovinu koja se može računovodstveno voditi upotrebom modela fer vrijednosti ili modela troška nabave. Mjerenje investicijske imovine po fer vrijednosti podrazumijeva postojanje aktivnoga tržišta nekretnina, a to je često osnovni problem u primjeni ovog standarda. Alternativno, moguća je procjena fer vrijednosti upotrebom diskontiranih novčanih tokova od najma, ali rezultat izravno ovisi o izboru diskontne stope i o drugim parametrima izračuna. Konkretni primjeri u članku pokazuju kako primjena različitih modela ima za posljedicu različite financijske rezultate u Računu dobiti i gubitka. Autori članka smatraju da je primjena ovoga Standarda potrebna ponajprije za veće poslovne subjekte čije dionice kotiraju na financijskim tržištima.

Međunarodni računovodstveni standard 40; metode vrednovanja ulaganja; financijski položaj trgovačkog društva; fer vrijednost investicijske imovine

Puni tekst (Hrvatski) Str. 789 - 807 (pdf, 260.06 KB)