Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12

    Manuel Benazić

FISKALNA POLITIKA I GOSPODARSKA AKTIVNOST U REPUBLICI HRVATSKOJ: MODEL KOINTEGRACIJE

Izvorni znanstveni članak

Svrha je ovoga rada pokazati može li fi skalna politika u Republici Hrvatskoj stimulirati gospodarsku aktivnost, tj. bruto domaći proizvod. Pod fiskalnom politikom mislimo ponajprije na upravljanje proračunskim prihodima i proračunskim rashodima. Empirijsko istraživanje provedeno je korištenjem kointegracijske analize i vektorskoga modela s korekcijom odstupanja (VECM-Vector Error Correction Model). Dalje, učinjeno je modeliranje “od općeg-prema-specifičnom” (GETS, “general-to-specific”) kojim se ocjenjuje potpuni VEC model, a zatim se neznačajne varijable prema određenom kriteriju eliminiraju iz modela. U radu je dodatno testiran i strukturni VEC model (SVEC), što je uobičajena napredna ekonometrijska tehnika prilikom analiziranja djelovanja fiskalne politike u razvijenim europskim zemljama. Uz to su za oba modela učinjene dekompozicija varijanci prognostičkih pogrešaka i grafička analiza impulsnih reakcija varijabli u modelu. Dobijeni rezultati u oba modela upućuju na mogućnost da bi povećanje proračunskih prihoda utjecalo na smanjenje gospodarske aktivnosti, a povećanje proračunskih rashoda pozitivno bi utjecalo na gospodarsku aktivnost. Uz to je važnost djelovanja proračunskih prihoda mnogo veća od djelovanja proračunskih rashoda, utjecaj kojih u dugom roku slabi.

fiskalna politika; kointegracija; VEC i SVEC model; dekompozicija varijanci prognostičkih pogrešaka; impulsne reakcije

Puni tekst (Hrvatski) Str. 882 - 917 (pdf, 721.81 KB)