Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12

    Mirela Mihić

SEGMENTACIJA KUPACA U SUPERMARKETIMA NA OSNOVI NJIHOVA ZADOVOLJSTVA PRODAJNIM OSOBLJEM I IZGLEDOM PRODAVAONICE: MULTIVARIJANTNA ANALIZA

Izvorni znanstveni članak

Cilj je ovoga istraživanja izdvojiti, koristeći se multivarijantnim tehnikama, a na osnovi stavova potrošača o prodajnom osoblju i o izgledu prodavaonice, određene grupe čimbenika i utvrditi mogu li one poslužiti kao osnova za segmentiranje tržišta. U uzorak je izabrano 15 supermarketa i u svakome je anketirano po 25 potrošača. Polazeći od problematike i ciljeva istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Faktorskom analizom izdvojena su tri faktora (funkcionalni čimbenici, čimbenici atmosfere i osobni čimbenici), kojima su potom koristilo kao osnovnim varijablama segmentacije. Klaster analizom izdvojena su tri segmenta, nazvana: zadovoljni funkcionalnim aspektom, prvenstveno zadovoljni atmosferom i osobnim čimbenicima i oso bito nezadovoljni funkcionalnim čimbenicima. Rezultati istraživanja potvr dili su polazne hipoteze i ukazali na to da maloprodavači moraju nešto mijenjati ako i dalje žele biti konkurentni u opsluživanju svih triju segmenata.

maloprodavači; segmentacija tržišta; kupci; faktorska analiza; klaster analiza; prodajno osoblje; izgled prodavaonice

Puni tekst (Hrvatski) Str. 919 - 936 (pdf, 300.03 KB)