Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 11

    Paćko Anić-Antić
    Ivan Idžojtić

PRIVREMENE RAZLIKE I UČINCI PRIVREMENIH RAZLIKA NA FER I OBJEKTIVNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pregledni rad

Elementi financijskih izvještaja trebali bi iskazivati ekonomski odnosno stvarni tijek poslovnih događaja nekog poduzeća, što u konačnici treba rezultirati njihovim fer i objektivnim prikazivanjem. Na taj način financijski izvještaji ostvaruju svoj osnovni cilj - pružanje informacija različitim korisnicima o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja poduzeća. Zadovoljavanje računovodstvenih načela priznavanja i vrednovanja imovine, ne mora značiti i njeno istinito i objektivno prikazivanje u financijskim izvještajima. U zakonodavstvima u kojima su računovodstvena načela za potrebe utvrđivanja računovodstvene dobiti prije oporezivanja sukladna poreznim načelima kojima se utvrđuje osnovica za priznavanje porezne obveze tekućeg razdoblja, utvrđeni porezni rashod ujedno je iskazan i u Računu dobiti i gubitka kao odbitna stavka dobiti prije oporezivanja. U gospodarstvima gdje se zbog nesukladnosti računovodstvenih načela i propisa oporezivanja javljaju privremene razlike, efektivna stopa poreznog tereta nije istovjetna njenoj nominalnoj stopi (može biti i veća i manja od nominalne zakonske stope). Upravo primjenom načela iz MRS 12 - Porez na dobit, postiže se, za računovodstvene svrhe, svođenje efektivne stope oporezivanja na njenu nominalnu stopu, kojom valja (kad je riječ o privremenim razlikama) teretiti rezultat za raspodjelu, a time i iznos neto dobiti za raspodjelu. Stvarna, odnosno ekonomska posljedica nastanka i postojanja privremenih razlika, čiji porezni učinci nisu obuhvaćeni po načelima iz MRS-a 12, je podcjenjivanje ili pak precjenjivanje dobiti nakon oporezivanja, što znači podcjenjeni ili precijenjeni kapital odnosno podcjenjenu ili precijenjenu neto imovinu (sa svim u konačnici financijskim učincima na obujam i strukturu raspoređivanja dobiti). Zapravo, konačna posljedica je u tome što financijski izvještaji nisu objektivni ni istiniti.

privremene razlike; MRS 12; financijski izvještaji; međunarodni računovodstveni standardi; vrednovanje imovine; porez na dobit

Puni tekst: pdf (314 KB), Hrvatski, Str. 627 - 650