Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

UPUTE AUTORIMA

EKONOMSKI PREGLED je časopis Hrvatskoga društva ekonomista (HDE) u kome se objavljuju teorijski, empirijski i aplikativni članci iz svih područja ekonomske znanosti. Časopis izlazi godišnje u 6 brojeva.

UPUTE AUTORIMA

Radovi se objavljuju prvenstveno na engleskom jeziku, a po odluci Uredništva na hrvatskom jeziku i drugim jezicima. Rad (uključujući sažetak, tablice, slike i popis literature) treba imati između 5 000 i 7 000 riječi. Rad treba biti napisan u trećem licu jednine.

Preporuča se korištenje fontova Times New Roman ili Calibri, veličina 12 i prored 1.5. Margine trebaju biti 25mm. Tekst treba biti poravnat s lijeve i desne strane. Brojevi stranice trebaju biti na dnu stranice, počevši od broja 1.

Sažetak

Sažetak bi trebao sadržavati sljedeće elemente:
1) svrha – navesti ciljeve istraživanja,
2) dizajn/metodologija/pristup – navesti metode i pristupe koji su korišteni u radu,
3) rezultati i implikacije – navesti najvažnije rezultate i ostvarene ciljeve kao i glavne teorijske i praktične implikacije,
4) ograničenja – identificirati ograničenja istraživanja i
5) originalnost – objasniti znanstveni doprinos i vrijednost rada.

Tekst

Prva stranica treba uključivati:
1) naslov rada,
2) ime/imena autora, poduzeće, radno mjesto, adresa, broj telefona, e-mail adresa i
3) sažetak i ključne riječi.
Nakon čega slijedi na engleskom jeziku:
1) naslov rada i
2) sažetak i ključne riječi.

Tekst rada započinje s naslovom prvog poglavlja (npr. 1. Uvodna razmatranja).
Rad treba biti podijeljen u poglavlja. Ako se koriste kratice, uvijek je potrebno navesti puno ime u prvom spominjanju.
Popis literature (bibliografija) se piše abecednim redom.

Grafički prikazi

Svaka tablica, graf, slika i drugi tipovi grafičkih prikaza trebaju imati naslov. Naslov treba sadržavati oznaku vrste i redni broj odgovarajuće vrste grafike (Tablica 5., Slika 3., itd.) i nalazi se iznad grafičkog prikaza. Svaka tablica, graf, slika itd. također trebaju imati izvor naveden ispod grafičkog prikaza u veličini fonta 10 (Source: Abcdefgh.).

Autor(i) se moraju u tekstu rada referirati na sve grafičke prikaze.

U elektroničkoj verziji rada tablice, grafovi, slike i drugi tipovi grafičkih prikaza trebaju biti postavljeni na kraju dokumenta, nakon popisa literature. U tekstu treba istaknuti mjesta gdje treba umetnuti pojedinačne grafičke prikaze (na primjer, Tablica 1. Naslov - umetnite ovdje, Slika 7. Naslov - umetnite ovdje, itd.). Pored Word dokumenta, svi grafički prikazi s pridruženim tablicama moraju biti dostavljeni i u Excel dokumentu.

Oblikovanje referenci u tekstu

Za citiranje referenci u tekstu treba primjenjivati prema APA (American Psychological Association) stil.
Radovi jednog autora:
a) na odgovarajuće mjesto u tekstu u zagrade treba navesti prezime autora i godinu izdanja, na primjer „… putem racionalnog pregovaranja (Bruffee, 2015)."
b) ako se autor pojavljuje u narativnom dijelu teksta, tada u zagrade samo treba staviti godinu izdanja, na primjer "Berlin (1999) je istakao…".
Kada rad ima dva autora, uvijek treba citirati prezimena obaju autora:
a) na odgovarajuće mjesto u tekstu u zagrade treba navesti prezimena autora i godinu izdanja, na primjer „…orijentacija (Mathes i Stevenson, 2006).".
b) ako se autori pojavljuju u narativnom dijelu teksta, tada u zagrade samo treba staviti godinu izdanja, na primjer „Lauer i Asher (2013) ističu…".
U slučaju zajedničkog rada tri, četiri ili više autora:
a) kod prvog citiranja potrebno je navesti sva prezimena autora u zagradi zajedno s godinom izdanja, na primjer "… arhitektura (Smith, Jones i Miller, 2000).". Ili u narativnom dijelu teksta "Smith, Jones i Miller (2000) su pronašli…".
b) kod ponovnog citiranja koristi se oblik „i suradnici“, na primjer "… arhitektura (Smith i sur., 2000).".
Kada je „autor“ poduzeće/organizacija, ime poduzeća/organizacije (i godina izdanja) se navode kod prvog citiranja, na primjer (United Nations [UN], 2012). Kod ponovnog citiranja, koristi se akronim poduzeća/organizacije i godina publiciranja, naravno ako akronim postoji, na primjer (UN, 2012).
Za citiranje specifične stranice rada, moguće je koristiti dvije opcije:
a) … (Smith, Jones i Miller, 2000, str. 98).
b) Bruffee (2015, str. 254)…
Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja, na primjer "Bruffee (2015a)" i "Bruffee (2015b)."

Reference u popisu literature

Autori, radovi i web stranice koje se citiraju u tekstu trebaju biti navedeni u popisu literature. Autori trebaju biti navedeni po abecednom redu i označeni rednim brojevima počevši od broja 1.
Članci u časopisima:
1) jedan autor
Sysoiev, V. (2017). Reflexive modeling business partner selection in supply chain. Ekonomski pregled, 68(6), 638-654. Dostupno na http://www.hde.hr/sadrzaj.aspx?Podrucje=1515
2) dva autora
Piri Rajh, S. i Švenda, Ž. (2017). Kupovna orijentacija muškaraca prilikom odabira odjeće kao osnova za segmentaciju tržišta. Ekonomski pregled, 68(5), 488-507. Dostupno na http://www.hde.hr/sadrzaj.aspx?Podrucje=1502
3) tri i više autora
Shaban, O. S., Al-Zubi, Z. i AlGhusin, N. A. (2017). The effect of financial & cash policies on the performance and risk assessment of Amman stock exchange market. Ekonomski pregled, 68(5), 541-553. Dostupno na http://www.hde.hr/sadrzaj.aspx?Podrucje=1506

Knjige:
1) jedan autor
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
2) dva, tri ili više autora
Taglioni, D. i Winkler, D. (2016). Making Global Value Chains Work for Development. Washington: The World Bank Group.
3) urednička knjiga
Coats, A. W., i Robertson, R. M. (Ur.). (1969). Essays in American economic history. London: Edward Arnold.
4) poglavlje u uredničkoj knjizi
Lang, P. J., Bradley, M. M. i Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: Affect, activation, and action. U P. J. Lang, R. F. Simons i M. Balaban (Ur.), Attention and orienting: Sensory and motivational processes (str. 97–135). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Ako se radi o člancima ili bibliografskim jedinicama koje imaju DOI, u popisu literature na kraju treba navesti i DOI broj za svaku od tih referenci. DOI broj može se provjeriti preko CrossRef servisa na adresi http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/ . Za ostale mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti mrežni izvor (http://....).
Detaljnije vidjeti na http://www.apastyle.org/http://www.apastyle.org/

Rad koji nije napisan u skladu s uputama vratit će se autoru na korekciju prije publiciranja.

Postupak recenzije

Nakon primitka rada Uredništvo radi evaluaciju rada i odlučuje je li rad prikladan za časopis Ekonomski pregled i može li se uputiti u postupak recenzije. Ukoliko jest, rad podliježe postupku dvostruke anonimne recenzije (eng. double blind review) koju provode domaći i međunarodno priznati recenzenti. Ako recenzenti imaju primjedbi na rad, autori su obavezni uredništvu dostaviti novu verziju rada u roku najkasnije 90 dana po obavještenju o rezultatima recenzije. Na osnovi recenzija Uredništvo odlučuje prihvatiti rad kakav jest, zahtijevati manje ili veće izmjene rada ili odbiti rad.

Sve radove na engleskom jeziku od autora kojima engleski jezik nije izvorni jezik potrebno je lektorirati čime se osigurava da će urednici i recenzenti moći potpuno razumjeti stručni i znanstveni sadržaj rada.

Kategorizacija radova

Pozitivno ocijenjeni radovi nakon recenzije, podliježu kategorizaciji radova. Radovi se mogu kategorizirati u:
- izvorni znanstveni članak (sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja),
- prethodno priopćenje (sadrži rezultate novih istraživanja u tijeku, i ne mora imati dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka. Takovi radovi zahtijevaju brzo objavljivanje),
- pregledni članak (daje sažet i kritički prikaz stanja i trendova određenog područja, a popraćen je iscrpnim popisom literature iz kojeg je vidljiv doprinos autora tome području),
- stručni članak (ne mora biti vezan uz izvorno istraživanje, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja),
- izlaganje sa znanstvenog skupa (mora biti koncipirano kao cjelovit članak, i objavljuje se samo ako već nije objavljeno kao referat u zborniku dotičnog skupa).

Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo na osnovi prijedloga dvaju anonimnih recenzenata.

Autorska izjava

Prilikom podnošenja radova potrebno je dostaviti ispunjen i potpisan obrazac o autorskoj izjavi.

Podnošenje radova

Radovi se dostavljaju u elektroničkom obliku na e-mail adresu časopisa: lrogic@hde.hr.