Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2010. ::: Vol.61 No.01-02

    Amina Ahec Šonje
    Boris Podobnik
    Maruška Vizek

DUGOROČNI ODNOS IZMEĐU UVOZA I IZVOZA EUROPSKIH TRANZICIJSKIH ZEMALJA

Izvorni znanstveni članak

Nadgledanje vremenske putanje tekućeg računa bilance plaćanja, kojeg možemo smatrati mjerom neto zaduženosti privrede, važan je aspekt makroekonomske politike. Naime, ako je tekući račun stacionaran, vanjski dug je održiv. U ovom radu testiramo dugoročni odnos uvoza i izvoza roba i usluga za šesnaest europskih tranzicijskih zemalja koristeći tromjesečne podatke od devedesetih godina prošlog stoljeća do kraja 2006. Koristi se Johansenova kointegracija da bi se detektiralo postojanje kointegracije između uvoza i izvoza u zemljama iz uzorka. Kod deset zemalja potvrđeno je postojanje kointegracijskog odnosa između uvoza i izvoza. Međutim, uvođenjem restrikcija na dugoročne parametre, zaključuje se da je defi cit tekućeg računa bilance plaćanja održiv u svega pet zemalja.

Johansen kointegracija; izvoz; uvoz; održivost tekućeg računa bilance plaćanja

Puni tekst (Engleski) Str. 3 - 18 (pdf, 173.89 KB)